Contacte +34 666 287 042
email: info@inscripcions.cat
 
Gestió de Campionats   -   Resum de Funcionalitats
 
 
Les principals funcionalitats de la gestió de campionats són la gestió de les inscripcions dels participants, l'obtenció i comunicació dels resultats del campionat i la generació de diplomes en format PDF.


Inscripcions

L'organitzador pot optar per dos sistemes d'inscripció al campionat: inscripció prèvia i inscripció automàtica.

Si opteu pel sistema d'inscripció prèvia, per a poder computar a les classificacions del campionat cal que els participants formalitzin la seva inscripció al campionat abans o el mateix dia d'inscriure's a les curses. Aquest sistema és útil pels casos en que p.e. es vol cobrar un preu d'inscripció al campionat o es vol oferir un descompte posterior al inscriure's a les curses del campionat.

Per altra banda si opteu pel sistema d'inscripció automàtica, tots els participants que s'inscriguin en alguna cursa que formi part del campionat seran inscrits automàticament al campionat, de manera que el sol fet de participar a qualsevol de les curses del campionat els dona dret a puntuar per aquest. Aquest sistema d'inscripció també permet oferir descomptes als participants a la segona i posteriors inscripcions a curses del campionat.

Cas d'haver optat pel sistema d'inscripció prèvia, els participants poden formalitzar les seves inscripcions anticipades on-line amb pagament electrònic amb targeta de crèdit o bé es poden posar en contacte amb l'organitzador, el qual les pot registrar directament (inscripcions presencials).

En tots els casos hi ha la possibilitat d'enviar missatges de confirmació d'inscripció al campionat per correu electrònic i/o per SMS als participants que hagin facilitat el seu e-mail i/o telèfon mòbil en el moment de fer la seva inscripció.

El formulari d'inscripció és personalitzable per l'organitzador del campionat, de forma que només demani als participants aquelles dades que l'organitzador creu necessàries per gestionar el seu campionat.

El període d'inscripcions on-line és flexible, permetent a l'organitzador definir les dates d'obertura i de tancament.

El servei permet també acotar les inscripcions fins a un nombre màxim de participants definit per l'organitzador.

El preu d'inscripció és també configurable per l'organitzador en funció de la data d'inscripció, del nombre de participants inscrits, o d'una combinació d'ambdós factors, oferint un preu variable en funció de la demanda, la qual cosa us permetrà optimitzar els ingressos. També podeu aplicar suplements o descomptes en funció de la categoria dels participants (es poden donar d'alta diferents categories en funció de l'any de naixement i sexe dels participants).

De forma configurable per l'organitzador, es pot afegir un suplement per l'assegurança per a totes les proves del campionat pels participants no federats.

El servei d'inscripcions va però més enllà, permetent establir diferents descomptes i/o suplements sobre el preu d'inscripció. A aquests efectes, l'organitzador pot configurar diversos camps numèrics, on el preu final aplicat al participant depen de la quantitat informada per aquest (i d'un valor de "preu per unitat" configurat per l'organitzador en cada cas). També permet la incorporació de diferents opcions de llistes desplegables, on el preu aplicat al participant pot ser diferent en funció de les opcions que seleccioni en cadascuna d'aquestes llistes. Addicionalment, també es permet la incorporació de diversos camps informatius de text lliure on el participant pot incorporar informació addicional, que li sigui demanada per l'organitzador. Aquests camps seran especialment útils per oferir descomptes a determinats grups o col·lectius (p.e. socis de l'entitat organitzadora), per aplicar suplements per a determinats serveis oferts per l'organitzador (p.e. dinar dels participants o dels acompanyants), per escollir una opció entre vàries possibles (p.e. la talla de la samarreta o un menú) o simplement per informar alguna dada especial no contemplada en les dades bàsiques del formulari d'inscripció (p.e. número de soci o circumstàncies especials d'alimentació, com vegetarians o celíacs).

L'organitzador pot oferir també als participants diferents opcions d'anul·lació de la seva inscripció, les quals poden comportar un suplement o descompte sobre el preu de la inscripció en funció de l'opció escollida. El sistema preveu que el participant pugui gestionar per ell mateix l'anul·lació de la seva inscripció, d'acord amb les condicions pactades, en aquest cas quan el participant sol·licita l'anul·lació se li envia un codi de confirmació al seu e-mail que haurà d'introduir per completar el procès d'auto-anulació. Els abonaments es fan a la mateixa targeta de crèdit en que el participant va fer el pagament.

Tant si opteu pel sistema d'inscripció prèvia com pel sistema d'inscripció automàtica, en el moment en que els participants formalitzin la seva inscripció a cadascuna de les curses del campionat, podeu optar per atorgar-los-hi un número de dorsal prèviament assignat al campionat o bé que els dorsals siguin assignats segons la configuració pròpia de cada cursa.

En cas que les curses utilitzin assignació de dorsals basats en el dorsal del campionat, en el moment de confirmar la inscripció al campionat s'assigna automàticament un dorsal al participant. De forma configurable per l'organitzador, aquests dorsals poden tenir numeracions diferents per a cada categoria del campionat o bé una numeració global per a totes les categories del campionat.

El llistat d'inscrits, configurable per l'organitzador, permet conèixer en tot moment el nombre de participants inscrits així com els seus dorsals i les seves dades personals, podent visualitzar aquestes dades ordenades per diferents camps: número de dorsal, nom, categoria, població i club. L'organitzador decideix a més si vol que aquest llistat sigui públic o no al web.

El sistema permet a l'organitzador fer retorns parcials o totals als participants, en aquest cas l'abonament es fa a la mateixa targeta de crèdit en que el participant va fer el pagament. També permet fer anul·lacions d'inscripció, de manera que el participant ja no apareixi al llistat d'inscrits i el seu dorsal serà reassignat a un nou participant.

L'organitzador pot consultar en qualsevol moment totes les dades informades pels participants en el moment de fer la inscripció, així com la situació econòmica del campionat: ingressos per inscripcions on-line i presencials, devolucions efectuades, càrrec per utilització del servei www.inscripcions.cat. Totes aquestes dades poden ser exportades a excel per tal de ser guardades i tractades posteriorment per l'organitzador.


Control del Campionat

Us oferim un sistema de puntuació personalitzat per a cadascuna de les curses del campionat (que pot ser, si voleu, diferent per a cada cursa). Hi ha diferents opcions de sistemes de puntuació, generalment basades en el temps i/o la posició del participant en la cursa. En qualsevol cas, si necessiteu un sistema de puntuació de curses diferent als que ja estan disponibles, no dubteu a demanar-lo i analitzarem la viabilitat d'incorporar-lo.

El càlcul de la puntuació general del campionat, també és personalitzat, de manera que l'organitzador pot escollir el sistema de puntuació que vol emprar al seu campionat (p.e. suma de totes les curses, suma de totes les curses menys els X pitjors resultats, suma dels Y millors resultats, etc.). Igualment, si necessiteu un sistema de puntuació de campionat diferent als que ja estan disponibles, no dubteu a demanar-lo i analitzarem la viabilitat d'incorporar-lo.

Cada cursa del campionat tindrà la seva classificació en funció de la configuració que hagueu fet de la cursa (categories, circuits i distàncies) i que serà la que es mostrarà al menú de la cursa. Independentment d'aquesta classificació de la cursa, es generarà adicionalment la puntuació dels participants de la cursa per al campionat que dependrà de les categories configurades al campionat i de si el circuit (curt, mitjà o llarg) pel que ha optat el participant a la cursa és computable o no pel campionat. Aquesta puntuació de cursa serà la que es tindrà en compte a l'hora d'atorgar les puntuacions pel campionat i es mostrarà al llistat de curses del menú del campionat. Finalment es generarà una classificació total del campionat en funció del mètode de puntuacio del campionat que escolliu (p.e. la suma dels punts aconseguits per cada participant a cadascuna de les curses del campionat eliminant en el seu cas les curses no puntuables).

Totes aquestes classificacions del campionat són configurables per l'organitzador, el qual pot definir-ne la informació que s'hi mostra.

Totes les classifciacions del campionat, tant la individual de cada cursa com la general del campionat, es generen i s'actualitzen de manera automàtica a mesura que es registra l'arribada dels participants a les curses.

Al final del campionat hi ha la possiblitat que els parcipants es puguin generar un diploma en format PDF de la seva participació al campionat, al que s'hi poden incorporar una fotografia seva.

El servei inclou la possibilitat d'enviament de missatges de correu electrònic informant als participants, desprès de cada cursa en què hagin participat, dels punts obtinguts pel campionat i de las seva classificació al campionat. Així mateix al final del campionat teniu també la possibilitat d'enviament de missatges de correu electrònic a tots els participants del campionat informant-los de la seva classificació final al campionat i de la possiblitat de generar-se el seu diploma de participació al campionat.


Accés al web del Campionat

Es pot accedir al web del campionat a través de www.inscripcions.cat amb el codi únic definit en el moment de crear el campionat o, en el cas que hagueu decidit fer públic el vostre campionat, també serà accesible a través de la seva búsqueda al calendari de campionats de www.inscripcions.cat.

El web està estructurat en dues àrees independents: una àrea pública (configurable per l'organitzador) dedicada als participants i al públic en general i una àrea privada exclusiva de l'organitzador.

A la vegada, l'àrea privada dedicada a l'organitzador es subdivideix en una àrea per a col·laboradors (que permet realitzar inscripcions presencials) i una altra dedicada concretament a l'organitzador (en la qual es permet realitzar, entre altres, les funcions de control global dels participants, la configuració del campionat i el seu control econòmic).

De cara a facilitar l'accés dels participants al menú menú públic del vostre campionat a www.inscripcions.cat, si l'organitzador ha decidit no fer-lo públic, haurà de facilitar-los el codi únic del campionat o bé, en cas de disposar d'un lloc web, pot crear links directament des del web de l'organitzador a les funcionalitats públiques del campionat dedicades als participants; d'aquesta manera, el punt d'entrada dels participants al campionat pot ser directament a partir del propi web de l'organitzador.

Inici
Presentació
Tarifes
Crea el teu Campionat